Polityka prywatności

Polityka prywatności i RODO

 

 1. Jest nam niezmiernie miło, że korzystacie Państwo z naszej internetowej strony pod adresem https://psychosfera.info (dalej jako: Strona)

W związku z tym, odwiedziny naszej Strony i korzystanie z naszych usług, w tym usług świadczonych elektronicznie, może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych poniżej podajemy kilka informacji w tym zakresie.

W niniejszym dokumencie chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z ochroną Państwa danych osobowych tj.: w jakim celu i zakresie oraz na jakiej podstawie je przetwarzamy, przez jaki okres je przechowujemy. Informujemy również w tym dokumencie o przysługujących prawach i uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych oraz opisujemy zasady stosowania plików cookies.

Główne środki i zabezpieczenia, jakie wdrożyliśmy w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych będącym w naszym dysponowaniu to:

Organizacyjne

 • wdrożenie udokumentowanych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • współpraca z dostawcami gwarantującymi wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
 • uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

Techniczne

 • zabezpieczenia fizyczne przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • zastosowanie certyfikatu SSL w naszych serwisach,
 • dostęp do kont w systemach informatycznych jedynie dla upoważnionych podmiotów po odpowiednim uwierzytelnieniu.

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co należy rozumieć, że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających naszą Stronę (nie jest wiążącą umową czy Regulaminem). W sprawie przetwarzania danych możecie się Państwo skontaktować z nami na wskazane dane kontaktowe podane na Stronie.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy na naszej Stronie.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej zwane, jako: RODO), przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że podmiotem decydującym o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Pani Agnieszka Palacz – Chrisidis prowadząca działalność pod nazwą PsychoSfera – DIAGNOZA,PORADNICTWO,SZKOLENIA AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS, NIP: 6852253663, REGON: 061722600, z siedzibą w Lublinie przy ulicy Relaksowej 23/9, 20-819 Lublin, zarejestrowana w CEiDG (zwana dalej Administratorem).

 1. Kontakt z Administratorem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: formularz na www.psychosfera.info, e-mail kontakt@psychosfera.info, telefon 510 257 367;

 1. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania Państwa danych.

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Retencja danych

1)             

Zawarcie i realizacja umowy (np.: na świadczenie usług psychologicznych, wynajem gabinetów, zakupy w sklepie, realizacja płatności).

art. 6, ust.1, lit. b RODO niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

art. 9, ust.2, lit. a RODO udzielona zgoda, gdy do prawidłowej realizacji usługi niezbędne jest podanie informacji o stanie zdrowia.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji określonych celów, a po tym czasie w niezbędnym zakresie przez okres wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Zakres przetwarzanych danych wynika z:

·  potrzeby zawarcia i realizacji umowy, dane będą przetwarzane do daty jej obowiązywania i rozliczenia;

·  realizacji przepisów prawa, przez czas określony w tych przepisach;

·  uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację danego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania; 

·  udzielonej zgody, dane przetwarzane będą są do czasu jej wycofania.

Jeżeli to niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami terminy te mogą być przedłużone o okres przedawnienia roszczeń.

2)             

Realizacja ciążących obowiązków podatkowych, wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych.

art. 6, ust.1, lit. c RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np.: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3)             

Obsługa zapytań kierowanych do Administratora oraz opinii Klientów.

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prośba o udzielenie opinii, odpowiadanie na przesyłane pytania. 

4)             

Marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora (działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych.

 

5)             

Obsługa reklamacji i innych roszczeń np.: z tytułu zawartej umowy.

art. 6, ust.1, lit. b, f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakimi jest obsługa roszczeń wynikających z prowadzonej działalności.

 1. Odbiorcy Państwa danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty:

 • którym Administrator jest zobowiązany przekazać je na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • świadczące na rzecz Administratora usługi: specjalistyczne (psychologiczne), prawne, informatyczne (hostingowe, w tym utrzymanie i obsługa stron internetowych), pocztowe, kurierskie, transportowe oraz inne usługi wynikające z działalności Administratora np.: podmioty realizujące płatności elektroniczne za zakupy w sklepie.
 1. W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo lub uprawnienie do:
  • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich w tym otrzymania ich kopii oraz innych informacji opisanych w 15 RODO; – możliwość pozyskania informacji, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane;
  • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO) korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przetwarzaniu danych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 17 RODO) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 18 RODO);realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO) (art. 20 RODO).
 2. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
 • wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Żądania związane z realizacją swoich praw prosimy kierować do Administratora na dane wskazane w pkt. 2 niniejszego dokumentu lub osobiste stawienie się w siedzibie Administratora. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku będzie wymagał wydłużenia terminy – będzie on przedłużony o kolejne 2 miesiące.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami – 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa – art. 6, ust.1, lit. c RODO. Jeżeli Administrator powołuje się art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora z konkretnym opisem takiego celu np.: obsługa zapytań, obrona przed roszczeniami.
 3. Informujemy, że nie stosujemy automatycznego profilowania danych, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne.
 4. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja o cookie

Pliki “cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. “Cookie” jest małym plikiem składającym się̨ z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie Użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać́ jego preferencje (np. wybrany język) tak by Użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki “cookies” na naszej Stronie nie przechowują̨ co do zasady danych osobowych i nie pozwalają̨ na identyfikację danego Klienta. Oprogramowanie Strony zapisuje informacje w plikach “cookies” dotyczących obszarów:

Strona internetowa wykorzystuje “cookies”

 1. Id sesji – tymczasowe “cookie”, które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom zapamiętać, co wybrali Użytkownicy (Klienci) na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się̨ w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie Użytkownika – dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła (w “cookie” nie jest zapisywane hasło oraz login – tylko numer sesji Klienta, który nie identyfikuje danych osobowych).
 2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu „cookie” jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie, w jaki odwiedzający ją wykorzystują̨. Do zbierania tych danych używane są̨ m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą̨ wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W panelu zarzadzania są wykorzystywane “cookies”

Id sesji – tymczasowe “cookie”, które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają̨ na zalogowanie się Administratora do panelu zarzadzania.

Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. FireFox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików “cookie”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki “cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików “cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu “cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (używanej przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w zapisywaniu plików “cookies”

Jeżeli nie zgadzasz się̨ na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookie możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę̨ internetową. Informacje jak to zrobić zazwyczaj podane są w pomocy używanej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, ze brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookie może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze Strony lub ograniczenia jej funkcjonalności. 

Udostępnianie plików “cookies”

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą̨ być wykorzystywane również przez współpracujących ze Stroną reklamodawców oraz partnerów, a także mogą̨ być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą̨ zachować informację o ścieżce nawigacji osoby odwiedzającej naszą Stronę lub czasie pozostawania na stronie.

LOGO_PSYCHOSFERA_1_35x50mm

DANE FIRMY

PsychoSfera

ul Relaksowa 23 lok. 9

20-819 Lublin

NIP: 6852253663

Media społecznościowe