Regulamin Sklepu PsychoSfera

Regulamin Sklepu PsychoSfera

§1 WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie oraz świadczenia usług przez firmę PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: 6852253663, REGON: 061722600 z siedzibą w Lublinie (20-819), przy ul. Relaksowej 23/9, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 20002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz 1204).
 3. Serwis psychosfera.info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu psychosfera.info oraz zasady zawierania umów o świadczenie usług na odległość, zawierania umów sprzedaży produktu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zamówienie oraz dokonanie płatności.

§2 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej
 2. Klient, Kupujący – Usługobiorca będący Konsumentem, który korzysta z usług świadczonych przez serwis, zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowę sprzedaży produktów cyfrowych
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę) za pośrednictwem Serwisu psychosfera.info.
 6. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz w postaci treści cyfrowych, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Usługodawca, Sprzedawca – Agnieszka Palacz-Chrisidis wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis, ul. Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin, NIP: 6852253663, REGON: 061722600.
 8. Specjalista – osoba wykonująca konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz sesje coachingowe, posiadająca niezbędne wykształcenie i doświadczenie do wykonywania usług.
 9. Administrator danych osobowych Klienta – Agnieszka Palacz-Chrisidis wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis, ul. Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin, NIP: 6852253663, REGON: 061722600

§3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (grafiki, e-booki, kursy on-line) opisanych na stronach Sklepu, umowy o przeprowadzenie konsultacji z wybranym Specjalistą, umowy o przeprowadzenie warsztatów zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie oraz umowy wynajmu gabinetu lub powierzchni warsztatowej w siedzibie Spółki.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych, czy usług zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) przeglądarka plików .pdf, 
e) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług elektronicznych serwisu www.psychosfera.info jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego.

a) komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszy,
b) szybkie łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1Mb/s (pobieranie i wysyłanie)
c) kamera internetowa, mikrofon
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usług.

6. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Usługi świadczone przez serwis psychosfera.info mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 3. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczących usług, produktów w Sklepie, odpłatności za usługę i produkt, form komunikacji oraz inne informacje zamieszczone w serwisie.
 4. 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 5. 5. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o przeprowadzenie warsztatów i umowy o przeprowadzenie konsultacji, a także umowy najmu zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 6. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@psychosfera.info. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu oraz korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu psychosfera.info niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityki prywatności.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych, warsztatów, usług, najmu gabinetu lub powierzchni warsztatowej. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 3.  Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

a) w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,

b) w przypadku warsztatów, konsultacji oraz wynajmu gabinetu lub powierzchni warsztatowej– umowa o świadczenie usług

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 

5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od momentu zawarcia umowy. 

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§6 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia obejmującego produkty cyfrowe opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Usługi oferowane przez serwis www.psychosfera.info są świadczone odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie serwisu.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W przypadku najmu gabinetów oraz powierzchni warsztatowej na okres długoterminowy, faktura wystawiana jest ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy świadczenie usługi.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • przelew online za pośrednictwem serwisu płatności Tpay.
 1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wpłat należy dokonać na rachunek bankowy nr 24 1050 1953 1000 0090 4517 1072 ING Bank Śląski, Agnieszka Palacz-Chrisidis, ul. Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr ….”.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany, a usługa zostanie zrealizowana dopiero po jego opłaceniu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000412357.

§7 TREŚCI CYFROWE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Realizacja zamówienia następują po dokonaniu płatności za zamówione przez Kupującego treści cyfrowe.

§8 WARSZTATY

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatów następuje poprzez przeprowadzanie warsztatów dla grupy osób (Kupujących). 
 2. Warsztaty realizowane są zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu. 
 3. Termin i miejsce warsztatów są ustalane przez Sprzedawcę. 
 4. Koszty organizacji warsztatów obciążają Kupującego. W wynagrodzenie Sprzedawcy wliczone jest przeprowadzenie warsztatów oraz dostarczenie materiałów dla uczestników warsztatów zgodnie z opisem zawartym w Sklepie. 

§9 SESJE COACHINGOWE

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego sesji coachingowych następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Specjalistą indywidualnej sesji (stacjonarnie lub konsultacje online) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia. 
 2. Sesje coachingowe odbywają się za pośrednictwem programu Zoom lub Messenger, chyba że Kupujący ustalił ze Sprzedawcą inną formę kontaktu.
 3. Sesje coachingowe są realizowane zgodnie z opisem znajdującym się w Sklepie. 
 4. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji oraz jego opłacenia następuje zawarcie Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Fakt zawarcia Umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail, wysłaną na adres podany przez Klienta podczas rezerwowania konsultacji.
 5. Terminy sesji coachingowych udostępnione są w kalendarzu Specjalistów znajdującym się w serwisie www.psychosfera.info. W przypadku konieczności zmiany terminu sesji coachingowych, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. 
 6. Przełożenie terminu konsultacji jest możliwe na 12 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia konsultacji. Jeśli Klient dokonuje zmiany terminu rezerwacji, opłata za konsultację zostaje automatycznie zaksięgowana na poczet nowej konsultacji. Nie ma obowiązku zwrotu należności i ponownego i ponownego uiszczenia opłaty przez Klienta.
 7. Klient ma możliwość anulowania rezerwacji konsultacji. W przypadku gdy Klient odwoła wizytę na 12 godzin przed jej terminem, otrzyma on zwrot 95% kosztów wizyty. Anulacja wizyty na mniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem pozostawia Specjaliście decyzję o zwrocie płatności.
 8. Każda anulacja wizyty dokonana przez Specjalistę skutkuje zwrotem 100% płatności na konto pacjenta lub jeśli klient sobie tego życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji.
 9. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin sesji coachingowych w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną sesje coachingowe. 
 10. 10. Sesje coachingowe realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny sesji na więcej niż jedno spotkanie ze Specjalistą. Jeżeli sesja coachingowa trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas sesji przepada. 

§10 WYNAJEM GABINETÓW

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego wynajmu gabinetów następuję poprzez udostępnienie Kupującemu możliwości korzystania z wybranego gabinetu lub powierzchni warsztatowej zlokalizowanych przy ul. Relaksowej 23/9 w Lublinie (20-819).
 2. Wynajem gabinetów oraz powierzchni warsztatowej jest możliwy w godzinach 08:00-22:00 przez cały tydzień. Gabinety oraz powierzchnię warsztatową można wynajmować tylko na pełne godziny (a dokładnie na 55 minut). W przypadku wynajęcia gabinetu na kilka godzin z rzędu, odstępy nie muszą występować.
 3. Więcej szczegółów dotyczących świadczenia usług wynajmu gabinetów oraz powierzchni warsztatowej opisane są w Regulaminie najmu Relaksowej Strefy Workingowej, zamieszczonym w serwisie pschysfera.info.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Kupującego począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 4. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca lub Specjalista wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
 5. b)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 7. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres mailowy kontakt@psychosfera.info.
 8. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 9. 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty. 
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4.  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres kontakt@psychosfera.info.
 5.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:

1) Google Analytics,

2) Facebook Pixel,

3) YouTube.

 1. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej w serwisie www.psychosfera.info.

§14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, materiały przekazywane podczas konsultacji lub warsztatów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu psychosfera.info w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@psychosfera.info.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. Dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
 5. Przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres przy składaniu reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 8. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 9. W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który zamierza skorzystać z usług serwisu psychosfera.info oświadcza że:
 2. Zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
 3. W pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
 4. Zapoznał się z treściami zamieszczonymi w serwisie psychosfera.info dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności oraz ograniczeń korzystania z usług na odległość.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, jest świadomy ryzyka, jakie jest związane z korzystaniem z usług online.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 7. 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. 
 8. 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 9. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.2020r.
LOGO_PSYCHOSFERA_1_35x50mm

DANE FIRMY

PsychoSfera

ul Relaksowa 23 lok. 9

20-819 Lublin

NIP: 6852253663

Media społecznościowe