image

Regulamin

 1. Psycholog zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 2. Cele terapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z Pacjentem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania Pacjenta i Psychologa. Cele terapii w trakcie jej prowadzenia mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany są omawiane przez Psychologa i Pacjenta.
 3. Psycholog nie bierze odpowiedzialności za to czy, w jaki sposób i z jakim skutkiem Pacjent zastosuje nową wiedzę o sobie w swoim życiu.
 4. Psycholog zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie psychoterapii, prowadzenia psychoterapii z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) oraz do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
 5. Pacjent płaci za wszystkie sesje, z wyjątkiem sesji odwołanych przez Psychologa.                                        
 6. Warunkiem niezbędnym w psychoterapii jest regularność spotkań. Sesje mogą być odwołane nie później niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Odwołanie sesji później oznacza konieczność uiszczenia opłaty niezależnie od powodu nieobecności Pacjenta.                                      
 7. Opłatę za nieobecność należy uiścić przelewem na konto poradni: PsychoSfera AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS  ul.Chopina 14 20-023 Lublin ING Bank Śląski Konto Firmowe 14 1050 1953 1000 0097 3829 6780
  W tytule należy wpisać datę spotkania oraz specjalistę.
 8. W przypadku odwoływania sesji smsem, zarówno Psycholog, jak i Pacjent potwierdzają otrzymanie smsa.
 9. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu sesji lub jej odwołania w czasie krótszym niż 24 godziny.