2024-06-24 2 minut czytania

Konflikty w relacjach interpersonalnych

Konflikty są nieodłączną częścią życia społecznego, występującą zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Choć często postrzegamy je negatywnie, niekiedy nawet próbujemy ich za wszelką cenę unikać, pamiętajmy, że spory mogą być również źródłem rozwoju i pozytywnych zmian w relacjach. Kluczem, do tego aby nie były one dewastujące dla relacji jestumiejętne podejście do ich rozwiązywania.

Konflikty – źródła

Konflikty najczęściej wynikają z braku skutecznej komunikacji. Nieporozumienia, niedopowiedzenia czy błędy w przekazywaniu informacji często prowadzą do, niekiedy agresywnej, konfrontacji. Inne przyczyny sporów to różnice w wartościach, celach lub interesach stron, a także nierówny dostęp do zasobów czy władzy.

Konflikty – strategie rozwiązywania

Istnieje kilka podstawowych strategii radzenia sobie z konfliktami:

Unikanie – polega na wycofaniu się z sytuacji konfliktowej. Może być ono skuteczne, gdy przedmiot sporu jest nieistotny, ale generalnie nie prowadzi do trwałego rozwiązania problemu.

Kompromis – zakłada on, że każda ze stron musi z czegoś zrezygnować, aby osiągnąć porozumienie. Wymaga on jednak negocjacji, często niełatwych, bowiem większość z nas niechętnie będzie rezygnowała ze swoch celów i zamierzeń i otwartości na poszukiwanie nowych rozwiązań korzystnych dla obu stron. 

Współpraca – to zdecydowanie najbardziej efektywna strategia, polegająca na wspólnym, zgodnym, poszukiwaniu rozwiązania satysfakcjonującego dla dwóch stron. 

Mediacja – jest to metoda zakładająca włączenie trzeciej strony, która jest neutralna wobec konfliktu i swoim bezstronnym podejściem pomaga w komunikacji i wypracowaniu rozwiązania.

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Aby skutecznie rozwiązywać konflikty, warto zatem: 

– zachować spokój i kontrolować swoje emocje, ton głosu i słowa, 

– z otwartością, aktywnie słuchać drugiej strony, starając się zrozumieć jej perspektywę, 

– jasno komunikować swoje potrzeby i oczekiwania, nie pozostawiać miejsca na domysły i niedopowiedzenia (najczęstszą przyczyną konfliktów jest nieodpowiednia komunikacja), 

– skupić się na problemie, a nie na osobie, nie oceniając jej, 

– nie skupiać się jedynie na sobie, poszukiwać rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

Rola samoświadomości

Świadomość siebie, swoich wartości i zalet, ale i słabszych stron jest kluczowa w zapobieganiu i rozwiązywaniu już powstałych konfliktów. Pozwalają one lepiej zrozumieć własne reakcje i potrzebę zmian w zachowaniu. Warto rozważyć udział w treningu umiejętności społecznych asertywności lub regulacji emocji, aby poprawić swoje umiejętności w tym zakresie.

Kiedy szukać pomocy?

Jeśli konflikt jest długotrwały lub szczególnie trudny do rozwiązania, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Psychoterapia indywidualna, par lub rodzinna może pomóc w nauce strategii rozwiązywania konfliktów i poprawie komunikacji. W niektórych przypadkach pomocna może być również mediacja prowadzona przez wykwalifikowanego mediatora. Pamiętajmy, że konflikty, choć często trudne, mogą być okazją do rozwoju osobistego i poprawy relacji. Kluczem jest otwartość, empatia i gotowość do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.

Inne wpisy